EekBoek Boekhouden

EekBoek

Electronisch Boekhouden voor het MKB
EekBoek
Documentatie » Configuratie


Configuratiebestanden

De configuratie van EekBoek wordt vastgelegd in configuratiebestanden. Deze bestanden zijn gemodelleerd naar een van de vele de-facto standaards, die van de z.g. INI-files.

Bij het opstarten zal EekBoek de volgende configuratiebestanden verwerken indien ze aanwezig zijn:

 1. Het systeem-globale configuratiebestand. Op een Unix of Linux systeem is dit het bestand /etc/eekboek/eekboek.conf.
  In dit bestand kan bijvoorbeeld de systeembeheerder de instellingen voor de databases opnemen.
 2. Het gebruikers-specifieke configuratiebestand. Op een Unix of Linux systeem is dit het bestand .eekboek/eekboek.conf in de home-directory van de gebruiker.
  In dit bestand kan een gebruiker bijvoorbeeld taalinstellingen en andere voorkeuren opnemen. Wanneer er met slechts één administratie wordt gewerkt kan hier ook de naam van de te gebruiken database worden opgenomen.
 3. Het administratie-specifieke configuratiebestand. Op een Unix of Linux systeem is dit het bestand eekboek.conf in de huidige directory.
  Wanneer met meerdere administraties wordt gewerkt is dit een goede plek om de naam van de te gebruiken database op te nemen.
  Let op: EekBoek versie 1 gebruikte de naam .eekboek.conf, dus met een punt aan het begin. EekBoek versie 2 zal een bestand met deze naam gebruiken wanneer het bestand zonder punt niet aanwezig is.

De gegevens uit de specifieke bestanden hebben voorrang boven die uit meer generieke bestanden.

Aan de EekBoek programma's kan bovendien op de command line een configuratie-optie --config worden meegegeven. Met deze optie wordt een niet-standaard configuratiebestand aangewezen dat in de plaats van het administratie-specifieke bestand komt. Tevens is het mogelijk om met de command line optie -X op te geven dat alle standaard-configuratiebestanden genegeerd moeten worden. Dit is uiteraard alleen zinvol in combinatie met --config.

Configuratie-variabelen kunnen ook worden gezet op de command line bij het opstarten van EekBoek. Zie hiervoor Command line opties.

De benodigde configuratiebestanden worden automatisch aangemaakt bij het opstarten van EekBoek. Zie “Het opzetten van de werkomgeving”.

De inhoud van de configuratiebestanden

De configuratiebestanden zijn verdeeld in secties, die elk een of meer variabelen kunnen bevatten. Bijvoorbeeld

[Database] name = demoadmin

In dit kleine voorbeeldje is er sprake van een sectie, ‘Database’, met een variabele ‘name’ met de waarde ‘demoadmin’. Voor meer details, zie b.v. WikiPedia.

De waarde van configuratie-variabelen kan worden opgevraagd met de EekBoek shell. Als de eerste optie op de command line --printcfg is, of de verkorte vorm -P, dan worden alle volgende argumenten gezien als configuratie-variabelen en wordt de waarde ervan afgedrukt. Dit is met name zinvol in shell scripts, bijvoorbeeld om de actuele naam van de database op te vragen. Na het afdrukken van de variabelen stopt de EekBoek shell, er wordt dus geen normale verwerking opgestart.
Configuratie-variabelen kunnen worden opgegeven in de vorm sectie:variabele. Ook is het mogelijk een sectie te selecteren voor een reeks van variabelen met de optie --section=sectie.

Omdat in de configuratiebestanden onder meer de internationalisatie-gegevens kunnen worden bepaald, kunnen deze bestanden zelf geen gebruik maken van internationalisatie. De gebruikte namen van secties en variabelen in de configuratiebestanden zijn daarom voor alle talen hetzelfde, en enigszins taal-neutraal (lees: engels-achtig).

Sectie "General"

admdir De standaardplek voor administraties.
Default: .eekboek/admdir in de home-directory van de gebruiker.
wizard Forceer de selectiewizard ook als er een eekboek/admdir in de directory staat. Hiermee kunt u meerdere administratie-directories realiseren.

Sectie "Locale"

lang Deze variable kan worden gebruikt om de door EekBoek te gebruiken taal (locale) te selecteren.
Standaard wordt de instelling van het systeem overgenomen.
De waarde is doorgaans een string als nl_NL.utf8.
Default: nl_NL.utf8.
Taalinstelling is alleen effectief in de internationale versie van EekBoek, en niet in de standaardversie.

Sectie "Company"

name De naam van de onderneming.
id Administratienummer van de onderneming.
address Adres.
postalcode Postcode.
city Woonplaats.
taxreg Het fiscale nummer van de onderneming.

Sectie "Preferences"

journal Door deze variable een waarde ongelijk nul te geven wordt na elke boeking automatisch de betreffende journaalpost getoond.

Sectie "Database"

name De naam van de te gebruiken database.
driver De te gebruiken database-driverer.
Mogelijke waarden zijn postgres voor het PostgreSQL database systeem, en sqlite voor SQLite.
Default: sqlite.

De volgende configuratie-variabelen zijn enkel van belang indien het gebruikte database systeem deze vereist.

user De naam van de database-gebruiker.
Indien deze configuratievariabele niet is gezet, wordt de loginnaam gebruikt.
password De toegangscode van de database-gebruiker, indien nodig.
host De naam van het systeem waarop de database draait.
Indien deze configuratievariabele niet is gezet wordt de database verondersteld op het lokale systeem te draaien.
port De poort waarlangs de database is te benaderen.
Indien deze configuratievariabele niet is gezet wordt een database-specifieke standaardwaarde genomen.

Sectie "Strategy"

round Hiermee kan worden ingesteld op welke wijze EekBoek bij berekeningen bedragen moet afronden.
De volgende methoden worden ondersteund:
ieeeAfronding volgens de IEEE standaard.
Dit is de standaardinstelling.
bankersAfronding naar even getallen (het zg. Bankers algoritme)
posixAfronding volgens de POSIX standaard.
bkm_multi Indien ingesteld op een waarde anders dan 0 (default) zal EekBoek proberen boekingen in een Bank, Kas of Memoriaaldagboek waarvoor geen overeenstemmende open post kan worden gevonden te verdelen over meerdere open posten.
De boeking wordt alleen uitgevoerd indien er meerdere open posten zijn die tezamen exact het gewenste bedrag uitmaken.
Alleen open posten met een boekingsdatum op of voor de boekingsdatum van de betaling komen in aanmerking. Zie ook bkm_multi_delta hieronder.
bkm_multi_delta Bij het bepalen van boekingen welke in aanmerking kunnen komen voor een gecombineerde betaling worden alleen de boekingen bekeken met een boekingsdatum op of voor de boekingsdatum van de betaling. Het kan echter voorkomen dat betalingen boekhoudkundig eerder worden verwerkt dan de factuur. bkm_multi_delta kan worden ingesteld op het aantal dagen dat de boekingsdatum van de factuur na de boekingsdatum dan de betaling mag liggen.
btw_adapt Als bij het boeken een BTW tariefcode is toegepast die op de boekingsdatum niet meer geldig is, dan wordt automatisch een overeenkomstige, geldige, tariefcode bepaald en toegepast.
Let op: Controleer altijd de journaalpost of na correctie de juiste tariefcode is toegepast. Zie ook de setting journal in sectie Preferences.
iv_vc Bij het boeken in een Inkoop- of Verkoopdagboek wordt BTW berekend per boekstukregel. Sommige leveranciers berekenen echter de BTW over het totaal van de boekstukregels. Daardoor kunnen afrondingsverschillen ontstaan met als gevolg een boekstuktotaal dat niet klopt met de opgegeven waarde. De boeking zal dan worden geweigerd.

EekBoek zal echter eerst proberen zo'n boeking te corrigeren door de BTW te herberekenen over het totaal. Er wordt dan een melding gegeven, en een correctieboekstukregel aangemaakt.

Dit gedrag kan worden afgezet door de strategy optie iv_vc de waarde 0 te geven.

Sectie "Shell"

errexit Indien deze ongelijk aan nul is dan zal de EekBoek shell de verwerking van een serie opdrachten onmiddellijk afbreken bij de eerste fout die wordt gevonden.

Zie ook de command line optie --errexit.

prompt De prompt waarmee de EekBoek shell kenbaar maakt dat het invoer van de gebruiker verwacht. De standaardprompt is de tekst eekboek, gevolgd door de naam van de huidige database, bijvoorbeeld:
eekboek [sample]
userdefs De EekBoek shell zoekt bij het opstarten standaard een module met de naam EB::Shell::Userdefs. Indien deze module bestaat, wordt deze geladen. Deze module kan eigen opdrachten definiëren, of bestaande opdrachten aanpassen.
Met deze configuratie-variable kan een andere module in plaats van de standaardmodule worden gespecificeerd. In dit geval moet de module echter succesvol geladen kunnen worden.

Sectie "Format"

date De vorm waarin datums moeten worden getoond.
De volgende vormen zijn mogelijk:
YYYY-MM-DD ISO standaardvorm.
DD-MM-YYYY NEN standaardvorm.
DD-MM Verkorte NEN standaardvorm.
In dit geval zullen, waar nodig, de datums toch compleet met jaartal worden weergegeven.
amount De vorm waarin bedragen moeten worden getoond. Hierin zijn drie dingen van belang: de decimale punt, de duizendtallenscheider en de breedte van de te tonen bedragen. Het onderstaande overzicht geeft het verband tussen het opgegeven amount en het effect op de decimale punt, duizendtallenscheider en de breedte.
amountdecimaalpuntduizendscheiderbreedte
1234.56. (punt)(geen)9
1234,56, (komma)(geen)9
1.234,56, (komma). (punt)9
1,234.56. (punt), (komma)9
1.234.567,89, (komma). (punt)12

De breedte wordt alleen aangepast als het format breder is dan 9 tekens.

Sectie "Html"

cssdir De directory waar de HTML stylesheets zijn te vinden.
De uiteindelijk toegepaste stylesheet hangt af van deze setting, en de aan de rapport-opdracht meegegeven style optie.
StyleCssdirResultaat
  De EekBoek standaard style voor dit type rapport wordt opgenomen in het rapport
 dirStylesheet link naar ‘dir/std.css’, waarin std de naam is van de EekBoek standaard style voor dit type rapport
naamdirStylesheet link naar ‘dir/naam.css
bestandsnaamn.v.t.Stylesheet link naar ‘bestandsnaam

Sectie "CSV"

separator Deze variable kan worden gebruikt om de kolom-scheider in te stellen voor de in de vorm van CSV bestanden aangemaakte rapporten. Standaard staat de kolom-scheider ingesteld op ‘,’ (komma).

Sectie "Internal"

Het gebruik van deze variabelen is strict intern en kan tot ongewenste problemen leiden.

now Deze variable kan worden gebruikt om de 'huidige' datum te zetten. Dit is enkel relevant voor regressietests, waarin de gegenereerde rapporten worden vergeleken met standaardversies en het onwenselijk is als steeds de rapportage-datum zou wijzigen.


Powered by Perl

Copyright © 2005-2018 Squirrel Consultancy. All Rights Reserved.
Deze site is gemaakt met de TT2Site Site Builder.
docs/config.html laatste aanpassing 13 december 2018, 22:46:00